Chuyên viên Marketing (Mạnh về online, chạy quảng cáo)

Chuyên viên Marketing (Mạnh về online, chạy quảng cáo)

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các chiến dịch marketing, phát triển thương hiệu cho Công ty và các sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
- Thực hiện các hoạt động liên quan tới nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, hành vi người tiêu dùng;
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing;
- Tham mưu đề xuất với quản lý các ý tưởng, kế hoạch, giải pháp, xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu cho tháng/quý/năm dành cho nội bộ cũng như bên ngoài nhằm đảm bảo nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu và tạo sự khác biệt với các công ty cùng lĩnh vực;
- Tổng hợp, lựa chọn, sáng tạo các nội