Nhân viên kiểm thử -Tester- Onsite Láng Hạ

● Làm về dự án, hệ thống ngân hàng

● Tham gia vào các giai đoạn phát triển phần mềm, phân tích thiết kế, kiểm thử.

● Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản

phẩm.

● Viết các tài liệu kiểm thử và lên kế hoạch test bao gồm: Test plan, test scenario, test case.

● Thực hiện kiểm thử sản phẩm.

● Hỗ trợ khách hàng, kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của khách hàng; kiểm thử lại

phần mềm sau khi đội Phát triển sửa lỗi.

● Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test, các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

● Đề xuất cải tiến sản phẩm hoặc quy trình test