Thực tập sinh PHP

  • Tham gia các dự án phát triển phần mềm của Công ty
  • Làm các sản phẩm tối ưu hiệu quả văn phòng và một số nhiệm vụ khác do Mentor giao
  • Tham gia dự án thương mại điện tử