Nhân viên kiểm thử – Senior Tester

- Trực tiếp test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án.
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test…
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.