Nộp hồ sơ

Lập trình viên .NET, C# onsite Tokyo,Japan

Chúng tôi chấp nhận tập tin .doc .docx .pdf và .txt

Thư ứng tuyển

Hoặc