Nộp hồ sơ

Trưởng nhóm phiên dịch viên tiếng Nhật (Comtor Leader)

Chúng tôi chấp nhận tập tin .doc .docx .pdf và .txt

Thư ứng tuyển

Giới hạn 500 kí tự (0)