Nộp hồ sơ

Private: Kỹ sư hệ thống – Làm việc tại Osaka, Nhật Bản

Chúng tôi chấp nhận tập tin .doc .docx .pdf và .txt

Thư ứng tuyển

Giới hạn 500 kí tự (0)