Nộp hồ sơ

Trưởng nhóm kiểm thử – Tester Leader

Chúng tôi chấp nhận tập tin .doc .docx .pdf và .txt

Thư ứng tuyển

Giới hạn 500 kí tự (0)