Nộp hồ sơ

Private: Chuyên viên Marketing (Mạnh về online, chạy quảng cáo)

Chúng tôi chấp nhận tập tin .doc .docx .pdf và .txt

Thư ứng tuyển

Giới hạn 500 kí tự (0)