Nộp hồ sơ

Trưởng nhóm phiên dịch viên tiếng Nhật (Comtor Leader)

Chúng tôi chấp nhận tập tin .doc .docx .pdf và .txt

Thư ứng tuyển

Hoặc